TOMTMARK MED BYGGRÄTT OCH SKYLTLÄGE INVID E18

Friköpt fastighet med en tomtareal om 10 937 kvm. På marken finns även en lada byggd 1929 om 237 kvm som idag används till förvaring och kan vid exploatering nyttjas för etablering.

Mycket bra skyltläge och god tillgänglighet via anslutning till motorväg E18.

Fastigheten är belägen i Norrtälje cirka 2 kilometer sydost om Norrtälje stadskärna med omedelbar närhet till Görla industriområde som huvudsakligen utgörs av industri och sällanköpshandel.

Detaljplanen medger småindustri, lager och dylikt med en byggnadshöjd om 7 meter till nock. På fastighetens norra del får marken bebyggas med uthus och garage om 3,5 meter till nock samt plank.

Plank får även uppföras samt bländskydd anordnas mot väg E18, marken får enligt uppgift asfalteras.

Fastigheten är ej ansluten till kommunalt vatten och avlopp och el, anslutningen bör ske via västra delen av detaljplanen betecknad g2.

Avyttring av fastigheten sker genom en rak fastighetsöverlåtelse.

För ytterligare information, vänligen se bilagt prospekt.

  • Fastighetsbeteckning: NORRTÄLJE GÖRLA 7:1
  • Tomtyta: 10 937 kvm
  • Gatuadress: Björnövägen 11
  • Kommun: Norrtälje

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se

Se objektbeskrivning >